Регіональний офіс водних
ресурсів у Рівненській області

З метою визначення чинників корупційних ризиків у діяльності/бездіяльності посадових осіб органу влади, що можуть сприяти скоєнню ними корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, умов та причин, що заохочують (стимулюють), викликають або дозволяють скоєння посадовою особою при виконанні нею функцій держави, які можуть призвести до вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією у РОВР у Рівненській областіР створено Комісію з проведення оцінки корупційних ризиків (далі – Комісія).

Комісією, відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 2 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848 ідентифіковано корупційні ризики в діяльності РОВР у Рівненській області, здійснено опис та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.

При ідентифікації корупційних ризиків у діяльності РОВР у Рівненській області здійснювалися вивчення та аналіз організаційної структури РОВР у Рівненській області, положень про структурні підрозділи, системи внутрішнього контролю, управління персоналом, проведення процедур закупівель, дотримання вимог, обмежень, заборон, установлених Законом України «Про запобігання корупції», інші питання, що виникають у результаті діяльності.

Джерелами отримання інформації для ідентифікації корупційних ризиків були нормативно-правові акти, положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників.

Під час ідентифікації корупційних ризиків у РОВР у Рівненській області визначалися його вразливі до ризиків сфери діяльності, окремі функції та завдання, конкретні напрями діяльності структурних підрозділів під час виконання ними функцій та завдань.

Ураховуючи вимоги Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності РОВР у Рівненській області чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток 1).

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Додаток 1

до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності

РОВР у Рівненській області

Ідентифікований корупційний ризик

Чинники  корупційного ризику

Можливі наслідки корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення

Заходи щодо усунення корупційного ризику

1.Можливе використання

матеріальних цінностей не за призначенням або в завищених обсягах

Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов’язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю

Отримання/надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрата матеріальних цінностей, нанесення збитків (матеріальної шкоди), настання кримінальної, дисциплінарної та/або цивільно-правової відповідальності, погіршення іміджу РОВР у Рівненській області

Передбачена в посадових інструкціях відповідальність осіб.

Укладання договорів про повну майнову відповідальність

2.Можливе безпідставне списання матеріальних цінностей

Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов’язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю

Отримання/надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрата матеріальних цінностей, нанесення збитків (матеріальної шкоди), настання кримінальної, дисциплінарної та/або цивільно-правової відповідальності, погіршення іміджу РОВР у Рівненській області

Списання необоротних активів на підставі довідки про непридатність.

Складання техніко-економічного обґрунтування при списанні.

3. Можливе завищення потреби в матеріальних ресурсах

Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, відсутність належної системи контролю

Отримання/надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрата матеріальних ресурсів, погіршення іміджу РОВР у Рівненській області

Проведення інвентаризації

матеріальних цінностей. Встановлення при інвентаризації фактів не використовуваних матеріалів

4. Ймовірність витоку службової інформації, отриманої під час виконання посадових обов’язків

Наявність у працівників особистого майнового (немайнового) інтересу

Можливі фінансові втрати. Втрата репутації.

Вчинення корупційного правопорушення

Передбачена в посадових інструкціях відповідальність осіб.

5.Необгрунтований розподіл фінансових показників під час їх планування

Затвердження обсягів фінансування водогосподарським організаціям без наявності необхідних розрахунків (обґрунтувань) потреби у зазначених ресурсах

Неефективне використання коштів державного бюджету

Надання розрахунків в ДВА

6.Необгрунтоване внесення змін до штатного розпису та кошторису

Затвердження штатних розписів організацій та установ, з фондом заробітної плати, який не відповідає асигнуванням, затвердженим кошторисами

Неефективне використання коштів державного бюджету

Надання пропозицій в ДВА на затвердження

7. Виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів у члена тендерного комітету

Особиста недоброчесність, виникнення конфлікту інтересів, зловживання службовим становищем

Притягнення осіб до відповідальності; втрата репутації

Передбачена в посадових інструкціях відповідальність осіб.

Періодичне ознайомлення з ЗУ «Про запобігання корупції»

8. Формування заявки на потребу та вимогу тендерної документації із дискримінаційними вимогами, оголошення закупівлі із завищеною вартістю

Зловживання повноваженнями членів тендерного комітету, формальний підхід членів тендерного комітету до роботи у комітеті, відсутність відповідальності за неналежне виконання своїх обов’язків членами тендерного комітету, завищення очікуваної вартості

Можливі фінансові втрати, притягнення винних осіб до відповідальності, втрата репутації

Періодичне ознайомлення з ЗУ «Про запобігання корупції»

9. Відсутність врегульованої процедури щодо обробки повідомлень про корупцію

Відсутність врегульованої процедури обробки повідомлень про корупцію

Притягнення винних осіб до відповідальності, втрата репутації

Періодичне ознайомлення з ЗУ «Про запобігання корупції»

Реєстрація звернень в журналі.

10. Недосконала процедура діяльності уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у підпорядкованих РОВР у Рівненській області організаціях

Недотримання уповноваженими особами з питань запобігання корупції водогосподарських організацій вимог антикорупційного законодавства, посадової інструкції

Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного  з корупцією

Забезпечення звітування підвідомчих організацій

11. Відсутність системи погодження та моніторингу антикорупційних програм у підпорядкованих РОВР у Рівненській області організаціях

Неможливість виявлення корупціогенних чинників при прийнятті антикорупційних програм підвідомчих організацій, прийняття антикорупційних програм з недоліками

Можливе прийняття антикорупційних програм з наявними корупціогенними чинниками, що дає можливість учинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення

Проведення періодичних перевірок

12.Неврегульованість процедури роботи уповноваженим з питань запобігання корупції РОВР у Рівненській області з викривачами про можливі корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, які надходять на електронну адресу

Відсутність законодавчо закріплених норм щодо роботи з викривачами

Притягнення відповідальних осіб до відповідальності, втрата репутації

Передбачення відповідної процедури в антикорупційні програмі

13. Ймовірність отримання подарунків, що перевищують граничний розмір, передбачений законодавством

Приватний інтерес

Недотримання вимог та обмежень, передбачених антикорупційним законодавством, вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, фінансові та майнові втрати

Періодичне ознайомлення з ЗУ «Про запобігання корупції»

14.  Виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів при здійсненні контролю за реалізацією заходів із запобігання та виявлення корупції в РОВР у Рівненській області

Недоброчесність посадових осіб, виникнення конфлікту інтересів, зловживання службовим становищем

Порушення Правил етичної поведінки посадових осіб, учинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення

Періодичне ознайомлення з ЗУ «Про запобігання корупції»

15.Недоброчесність посадових осіб щодо повідомлення про потенційний чи реальний конфлікт інтересів при вирішені питань призначення на вакантні посади

Низькі знання працівниками вимог антикорупційного законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Прорахунки з питань запобігання корупції щодо виявлення конфлікту інтересів та вжиття відповідних заходів реагування

Притягнення відповідальних осіб до відповідальності, втрата репутації

Періодичне ознайомлення з ЗУ «Про запобігання корупції»

16.Недоброчесність посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян

Невиконання посадовими особами вимог ЗУ «Про звернення громадян» та «Про доступ до публічної інформації». Необ’єктивне та упереджене ставлення осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян виявляється в недосконалій процедурі опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян

Корупційне  або пов’язане з корупцією правопорушення.

Втрата репутації

Періодичне ознайомлення з ЗУ «Про запобігання корупції»

Реєстрація звернень журналі.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ РОВР у Рівненській області

від «___»  ____________2022 року

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо запобігання та протидії корупції у Регіональному офісу водних ресурсів у Рівненській області

на 2022рік

 

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

Відповідальні за виконання

1

2

3

4

5

1.

Забезпечення ефективної реалізації  Закону України „Про запобігання корупції”,проведення роз’яснювальної роботи серед осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого  самоврядування з питань дотримання законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики

Постійно

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Керівники структурних підрозділів апарату РОВР у Рівненській області

Начальники МУВГ

 

2.

Забезпечити безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства, реалізацію системи заходів, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам корупції

Постійно

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Керівники структурних підрозділів апарату РОВР у Рівненській області

Начальники МУВГ

 

3.

Забезпечити дієвий контроль за використанням фінансових ресурсів, реалізацію бюджетних програм відповідно до затверджених порядків використання коштів для цих програм.

Постійно

Відділ бухгалтерського обліку та звітності, економіки та фінансів

Начальники МУВГ

 

4.

Забезпечити безумовне виконання вимог чинного законодавства щодо спрямування частини коштів від здачі в оренду державного майна до державного бюджету.

Передачу майна в оренду здійснювати виключно шляхом проведення аукціону.

Постійно

Відділ бухгалтерського обліку та звітності, економіки та фінансів.

Начальники МУВГ

 

5.

При здійснені державних закупівель на виконання робіт з будівництва об’єктів та споруд надавати перевагу закупівлям, які здійснюються за відкритою процедурою торгів.

Забезпечити дієвий контроль за дотриманням вимог чинного законодавства щодо укладання договорів та за їх виконанням з урахуванням вимог щодо проведення закупівель.

Постійно

Тендерний комітет,

Начальники МУВГ

 

6.

З метою недопущення фактів отримання прихованих прибутків здійснювати контроль за станом використання майна працівниками апарату та водогосподарських організацій.

Постійно

Керівники структурних підрозділів апарату РОВР у Рівненській області

Начальники МУВГ

 

7.

З метою недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат, забезпечити щомісячний дієвий контроль за станом розрахунків з працівниками.

Щомісячно інформувати про стан розрахунків із заробітної плати Держводагентство України.

Протягом року

Щомісячно

Відділ бухгалтерського обліку та звітності, економіки та фінансів

Начальники МУВГ

 

8.

З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, забезпечити безумовне застосування санкцій до порушників договорів на виконання робіт, придбання матеріально-технічних ресурсів на надання платних послуг.

Протягом року

Відділ бухгалтерського обліку та звітності, економіки та фінансів

Начальники МУВГ

 

9.

Забезпечити реалізацію комплексу заходів, спрямованих на скорочення та  недопущення виникнення нової дебіторської та кредиторської заборгованості та дієвий контроль за дотриманням розрахункової дисципліни. З метою запобігання відволіканню бюджетних коштів неухильно дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти”.

Постійно

Відділ бухгалтерського обліку та звітності, економіки та фінансів

Начальники МУВГ

 

10.

Забезпечити обов’язковий періодичний розгляд на засіданнях колегії РОВР у Рівненській області питань про дотримання законодавства щодо боротьби з корупційними проявами та службовими злочинами.

Не менше ніж 1 раз на рік

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Начальники МУВГ

 

11.

3 метою поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність РОВР у Рівненській області, проаналізувати стан роботи щодо реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» в апараті управління.

Постійно

Інженер з підготовки кадрів  I категорії

Начальники МУВГ

 

12.

Забезпечити відкритість і прозорість у фінансовій діяльності. Систематично висвітлювати на веб-сайті діяльність РОВР у Рівненській області, пов’язану з використанням бюджетних коштів, ефективністю їх вкладання у відновлення та розбудову водогосподарського комплексу, роботу щодо запобігання службовим злочинам.

Протягом року

Начальники структурних підрозділів

Начальники МУВГ

 

13.

Забезпечити функціонування, ведення та своєчасне оновлення на веб-сайтах РОВР у Рівненській області необхідної інформації щодо надання платних послуг, які надаються та порядку їх отримання.

Постійно

Начальники структурних підрозділів

Начальники МУВГ

 

14.

Забезпечити тісну співпрацю з правоохоронними органами з питань запобігання корупційним проявам, службовим злочинам та крадіжкам державного майна. Своєчасно інформувати правоохоронні органи про виявлені правопорушення

Постійно

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Начальники МУВГ

 

15.

Під час проведення навчання працівників водогосподарських управлінь на базі РОВР у Рівненській областів обов’язковому порядку передбачити вивчення антикорупційного законодавства

Протягом року

Уповноважений з антикорупційної діяльності

 

16.

Систематично інформувати Держводагентство про стан справ щодо запобігання злочинним проявам та корупції в РОВР у Рівненській області.

Щомісячно

Уповноважений з антикорупційної діяльності

 

 

 

Уповноважений з антикорупційної діяльності                                                                                                         Алла ЧЕРВАНЬ

 

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

                                   Регіонального офісу водних ресурсів у Рівненській області на 2021 - 2022 роки

                                                                       І. Загальні положення

            1. Метою Антикорупційної програми РОВР є запровадження комплексу додаткових заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції у діяльності РОВР у Рівненській області, розроблених з урахуванням ідентифікованих корупційних ризиків.

2. При розробці Антикорупційної програми РОВР у Рівненській області керувалося вимогами ст. 171 Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон), Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства від 02.12.2016 № 126, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848 (далі - Методологія). Також враховано Методичні рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджені рішенням Національного агентства від 19.01.2017 №31.

3. Загальна відомча політика щодо запобігання та протидії корупції в РОВР у Рівненській області грунтується на принципах законності, прозорості, доступності, неупередженості, доброчесності, політичної нейтральності, толерантності, дотримання етичних норм, раціонального та ефективного використання бюджетних коштів.

4. Антикорупційна програма є комплексом правил, стандартів і процедур тодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності РОВР у Рівненській області.

5. Терміни в Антикорупційній програмі вживаються у значеннях, наведених у Законі.

6. Текст Антикорупційної програми перебуває у постійному відкритому доступі на веб-сайті РОВР у Рівненській області для працівників, посадових осіб РОВР у Рівненській області, а також для її ділових партнерів.

                        ІІ. Сфера застосування та коло осіб, відповідальних за реалізацію Антикорупційної програми

 

1. Антикорупційна програма є обов'язковою для виконання усіма працівниками РОВР у Рівненській області, включаючи посадових осіб усіх рівнів та начальника.

2. Антикорупційна програма також застосовується РОВР у Рівненській області у правовідносинах із діловими партнерами, у тому числі органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

3. Здійснення заходів щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми в межах своїх повноважень провадять:

1) начальник РОВР у Рівненській області (далі - начальник);

2) посадова особа РОВР у Рівненській області, відповідальна за реалізацію Антикорупційної програми (далі - Уповноважений), правовий статус якої визначається Законом, Антикорупційною програмою, посадовою інструкцією;

3) посадові особи РОВР у Рівненській області всіх рівнів та інші працівники РОВР у Рівненській області (далі - працівники).

             

            IIІ. Антикорупційні заходи у діяльності РОВР у Рівненській області

1. Для реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в РОВР у Рівненській області вживаються такі заходи:

- прийняття управлінських рішень з урахуванням інтегрованої у діяльність РОВР у Рівненській області системи управління ризиками;

- надання консультацій працівникам РОВР у Рівненській області стосовно дотримання вимог актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом;

- моніторинг та контроль за виконанням працівниками РОВР у Рівненській області актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом;

- перевірка інформації, що міститься у зверненнях фізичних або юридичних осіб, засобах масової інформації, інших джерелах, у тому числі отриманої через телефонну лінію, офіційний вебсайт, засоби електронного зв'язку щодо причетності працівників РОВР у Рівненській області до вчинення правопорушень;

- проведення службових розслідувань (перевірок) стосовно працівників РОВР у Рівненській області, виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень такими працівниками, та вжиття заходів щодо їх усунення;

- запобігання несанкціонованому доступу до інформації, у тому числі з обмеженим доступом, яка накопичується, зберігається, обробляється та циркулює на об'єктах інформаційної діяльності РОВР у Рівненській області;

- взаємодія з правоохоронними органами в межах компетенції;

- контроль своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларації), що подаються працівниками РОВР у Рівненській області;

- заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;

- вжиття заходів щодо захисту працівників РОВР у Рівненській області, які повідомляють про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших працівників РОВР у Рівненській області;

- реалізація антикорупційної програми РОВР у Рівненській області та її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків.

 

                        IV. Періодична оцінка корупційних ризиків у діяльності РОВР у Рівненській області

1. Оцінку корупційних ризиків У діяльності РОВР у Рівненській області проведено відповідно до вимог Методології.

2. Для проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності РОВР у Рівненській області наказом створюється Комісію з оцінки корупційних ризиків та оцінки виконання антикорупційної програми (далі - Комісія).

3.  Порядок  діяльності та склад комісії затверджуються керівником.

4. До складу комісії входять Уповноважений (голова комісії), керівники структурних підрозділів РОВР у Рівненській області, а також інші працівники, визначені начальником за погодженням з Уповноваженим.

5. Під час проведення оцінки корупційних ризиків за ініціативою Уповноваженого до роботи комісії без включення до її складу можуть залучатися інші працівники РОВР у Рівненській області, а також незалежні експерти чи спеціалісти.

6. Уповноважений, з метою недопущення конфлікту інтересів або необ'єктивності у роботі комісії, при розподілі функцій між членами комісії бере до уваги коло їх посадових обов'язків в РОВР у Рівненській області.

7. Метою діяльності комісії є запобігання, виявлення і усунення корупційних ризиків у діяльності керівника та працівників РОВР у Рівненській області.

8. Ідентифікація корупційних ризиків у діяльності РОВР у Рівненській області проводиться шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах 1 організаційно-управлінській діяльності РОВР у Рівненській області.

9. Для проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності РОВР у Рівненській області використовуються такі джерела інформації: закони та підзаконні нормативно-правові акти, які регулюють діяльність РОВР у Рівненській області, локальні акти, положення про структурні підрозділи, посадові інструкції, а також відомості із відкритих джерел (публікації в засобах масової інформації), матеріали перевірок, листування з фізичними та юридичними особами.

10. РОВР у Рівненській області не менше одного разу на рік здійснює внутрішню оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності.

11.Корупційні ризики у діяльності РОВР у Рівненській області поділяються на внутрішні та зовнішні.

            Внутрішні корупційні  ризики ідентифікуються в організаційно-управлінських, фінансово-господарських, кадрових, юридичних процедурах діяльності РОВР у Рівненській області.

            Зовнішні корупційні ризики ідентифікуються у діяльності ділових партнерів, у тому числі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, з якими РОВР у Рівненській області перебуває у ділових правовідносинах.

12.За результатами ідентифікації корупційних ризиків комісією відповідно до порядку її діяльності здійснюються їхнє визначення та опис, класифікація за категоріями та видами.

13.За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності РОВР у Рівненській області комісія готує письмовий звіт, що підписується членами комісії.

            Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків подається начальнику РОВР у Рівненській області і повинен містити:

            1) ідентифіковані корупційні ризики, а також причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють;

            2) оцінку виявлених корупційних ризиків;

            3) пропозиції щодо заходів із запобігання, усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків.

            Текст звіту надається для ознайомлення працівникам РОВР у Рівненській області, а також може бути оприлюднений на веб-сайті РОВР у Рівненській області.

14. Якщо під час заходів щодо оцінки корупційних ризиків Уповноважений виявить факт порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед начальником питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом ХV Антикорупційної програми.

15. За результатами опрацювання звіту внутрішньої та/або зовнішньої оцінки корупційних ризиків начальник вживає необхідних заходів для запобігання, виявлення і протидії корупції у діяльності РОВР у Рівненській області.

                        V. Опис антикорупційних стандартів і процедури діяльності РОВР у Рівненській області

1. З метою формування належного рівня антикорупційної культури Уповноваженим для нових працівників, а також інших осіб, які діють від імені РОВР у Рівненській області, проводиться обов'язкове вступне ознайомлення із положеннями Закону, Антикорупційної програми та пов'язаних з нею документів.

2. Положення щодо обов'язковості дотримання Антикорупційної програми включаються до правил внутрішнього трудового розпорядку РОВР у Рівненській області, положень про структурні підрозділи, всіх трудових договорів, а також можуть включатися до договорів, які укладаються РОВР у Рівненській області.

3. Ділові партнери РОВР у Рівненській області обираються згідно з критеріями, які базуються на прозорості діяльності, конкурентності, якості товарів, робіт і послуг та надійності.

4. Для повідомлення працівниками РОВР у Рівненській області про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень (далі - повідомлення) Уповноважений розміщує відповідну інформацію на інформаційних стендах в приміщенні РОВР у Рівненській області та на офіційному веб-сайті РОВР у Рівненській області. Така інформація повинна містити: номер телефону для здійснення повідомлень; адресу електронної пошти для здійснення повідомлень; години прийому особи, яка уповноважена отримувати усні та письмові повідомлення.

            Уповноважений веде реєстр повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми або ознак вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією  правопорушень. Порядок ведення відповідного реєстру затверджується керівником за поданням Уповноваженого.

            Строки і порядок розгляду Уповноваженим повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень встановлюються в положенні, затвердженому керівником за поданням Уповноваженого.

            VI. Норми професійної етики працівників РОВР у Рівненській області

1. Працівники РОВР у Рівненській області під час виконання своїх функціональних обов'язків зобов'язані неухильно дотримуватися загальновизнаних етичних норм поведінки.

2. Працівники РОВР у Рівненській області толерантно і з повагою ставляться до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб, а також зобов'язуються не використовувати свої повноваження в інтересах політичних партій та/або політиків.

3. Працівники РОВР у Рівненській області діють об'єктивно, незважаючи на особисті інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.

4. Працівники РОВР у Рівненській області сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують функціональні обов'язки, рішення та доручення органів і посадових осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, а також не допускають зловживань та неефективного використання коштів і майна РОВР у Рівненській області.

5. Працівники РОВР у Рівненській області не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну інформацію, що стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх функціональних обов'язків, крім випадків, встановлених законом.

6. Працівники РОВР у Рівненській області, незважаючи на особисті інтереси, утримуються від виконання рішень чи доручень керівництва РОВР у Рівненській області, якщо вони становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам або суперечать законодавству.

7. Працівники  РОВР у Рівненській області самостійно  оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень.

            У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які працівник РОВР у Рівненській області вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, він повинен негайно в письмовій формі повідомити про це безпосереднього керівника, або начальника РОВР у Рівненській області або Уповноваженого.

                        VII. Права і обов'язки працівників (крім Уповноваженого) РОВР у Рівненській області

1. Начальник, працівники та інші особи, що діють від імені РОВР у Рівненській області, мають право:

            1) надавати пропозиції щодо удосконалення Антикорупційної програми;

            2) звертатися до Уповноваженого за консультаціями щодо виконання Антикорупційної програми та роз'ясненнями щодо її положень.

2. Начальник, працівники зобов'язані:

     1) дотримуватися відповідних вимог Закону, Антикорупційної програми та пов'язаних з нею внутрішніх документів, а також забезпечувати практичну реалізацію Антикорупційної програми;

     2) виконувати свої безпосередні обов'язки з врахуванням інтересів РОВР у Рівненській області;

     3) невідкладно інформувати Уповноваженого, начальника РОВР у Рівненській області про випадки порушення вимог Антикорупційної програми (або про випадки підбурювання до таких дій), вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками РОВР у Рівненській області або іншими фізичними або юридичними особами, з якими РОВР у Рівненській області перебуває або планує перебувати у ділових відносинах;

     4) невідкладно інформувати в порядку, визначеному Антикорупційною програмою, про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

     5) утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов'язане з діяльністю РОВР у Рівненській області;

     б) не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов'язаних з діяльністю РОВР у Рівненській області.

3. Працівникам та начальнику РОВР у Рівненській області забороняється:

     1) використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;

     2) використовувати будь-яке майно РОВР у Рівненській області чи її кошти в приватних інтересах;

     3) вимагати або отримувати будь-яку матеріальну або нематеріальну вигоду (для себе чи для близьких осіб) у зв'язку із здійсненням своїх посадових обов'язків, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та РОВР у Рівненській області;

     4) організовувати, бути посередником або особисто здійснювати будь-які готівкові або безготівкові платежі чи розрахунки з діловими партнерами РОВР у Рівненській області, якщо такі платежі чи розрахунки не передбачені чиним законодавством;

     5) впливати прямо або опосередковано на рішення працівників РОВР у Рівненській області з метою отримання будь-якої матеріальної або нематеріальної вигоди для себе чи для близьких осіб, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та РОВР у Рівненській області;

     6) вчиняти будь-які дії, які прямо або опосередковано підбурюють інших працівників, начальника РОВР у Рівненській області до порушення вимог Закону чи Антикорупційної програми.

4. Після звільнення або іншого припинення співробітництва з РОВР у Рівненській області особі забороняється розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію (конфіденційну), яка стала їй відома у зв'язку з виконанням своїх повноважень, договірних зобов'язань, крім випадків, встановлених законом.

5. Вимагання, прохання, одержання подарунків для себе чи третіх осіб від юридичних або фізичних осіб працівниками, начальником РОВР у Рівненській області (безпосередньо або через інших осіб) у зв'язку із виконанням своїх повноважень або своїм становищем та пов'язаними з цим можливостями не допускаються.

            Працівники, начальник можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність (наприклад, подарунки у вигляді сувенірної продукції, пригощання їжею та напоями, запрошення на розважальні заходи, відшкодування транспортних витрат та проживання в готелі), крім випадків, передбачених у пункті 5 цього розділу, якщо вартість таких подарунків не перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на день прийняття дарунка, а сукупна вартість таких дарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийняті дарунки.

            Передбачене цим пунктом обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:

            - даруються близькими особами;

            - одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні  виграші, призи, премії, бонуси.

            У разі виявлення подарунка, щодо якого існує заборона у його одержанні, у службовому приміщенні, а також у разі надходження пропозиції подарунка працівники, начальник РОВР у Рівненській області зобов'язані невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, вжити таких заходів:

            1) відмовитися від пропозиції;

            2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

            3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа працівників РОВР у    Рівненській області;

            4) письмово повідомити про пропозицію Уповноваженого та начальника РОВР у  Рівненській області.

            У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок виявляє особа, яка є начальником РОВР у Рівненській області або Уповноваженим, акт про виявлення такого майна підписує ця особа або особа, уповноважена на виконання обов'язків начальника РОВР у Рівненській області у разі його відсутності.

6. Працівники, начальник, а також особи, які діють від імені РОВР у Рівненській області, утримуються від пропозиції подарунків державним службовцям, народним депутатам України, депутатам місцевих рад, їх близьким особам, фактичним або потенційним діловим партнерам, їх працівникам або представникам, а також від будь-якої іншої поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов'язане з діяльністю РОВР у Рівненській області.

            Подарунки можуть бути дозволені у випадках, коли вони відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність і їх вартість не перевищує встановлені законом розміри.

7. Про кожен факт пропозиції подарунка або отримання подарунка в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність працівники, начальник РОВР у Рівненській області протягом одного робочого дня письмово повідомляють Уповноваженого за встановленою ним формою.

                                               VIII. Права і обов'язки Уповноваженого

1.  Уповноважений РОВР у Рівненській області призначається начальником відповідно до законодавства про працю та установчих документів РОВР у Рівненській області.

2. Уповноваженим може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров'я виконувати відповідні обов'язки.

3. Головними завданнями Уповноваженого є підготовка, забезпечення реалізації та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання, протидії і виявлення корупції в РОВР у Рівненській області.

4. Уповноважений реалізує свої права і обов'язки безпосередньо. До виконання своїх функцій Уповноважений може залучати (за згодою начальника) інших працівників РОВР у Рівненській області.

5.   Здійснення Уповноваженим своїх функцій в РОВР у Рівненській області є незалежним. Втручання у діяльність Уповноваженого з боку працівників, начальника, ділових партнерів РОВР у Рівненській області, а також інших осіб забороняється.

6. Начальник РОВР у Рівненській області зобов'язаний:

            1) забезпечити Уповноваженому належні матеріальні та організаційні умови праці;

            2) сприяти виконанню Уповноваженим функцій, передбачених Законом та  Антикорупційною програмою;

            3) оперативно реагувати на письмові та усні звернення, пропозиції та рекомендації Уповноваженого, надані ним в межах реалізації Антикорупційної програми;

            4) за ініціативи Уповноваженого надсилати запити до органів державної влади,    органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Уповноваженого завдань.

7. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань зобов'язаний:

            1) виконувати свої функції об'єктивно і неупереджено;

            2) організовувати підготовку внутрішніх документів РОВР у Рівненській області з питань формування та реалізації Антикорупційної програми;

            3) розробляти і подавати на затвердження начальника внутрішні документи РОВР у Рівненській області з питань, передбачених  Антикорупційною програмою;

            4) забезпечувати здійснення нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням

            працівниками, начальником РОВР у Рівненській області Закону і Антикорупційної програми;

            5) проводити оцінку результатів здійснення заходів, передбачених   Антикорупційною програмою;

            6) забезпечувати підготовку звіту про стан виконання Антикорупційної програми;

            7) забезпечувати здійснення співпраці з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;

            8) забезпечувати підготовку та подання начальнику пропозицій щодо плану          проведення перевірок дотримання вимог Антикорупційної програми;

            9) брати участь у проведенні перевірок та внутрішніх розслідувань, які проводяться згідно з Антикорупційною програмою;

            10) брати участь в проведенні періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності  РОВР у Рівненській області;

            11) забезпечувати формування і ведення реєстрів:

            - працівників  РОВР у Рівненській області, притягнутих до відповідальності за      порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного   правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією;

            - проведених згідно з Антикорупційною програмою антикорупційних перевірок;

            - проведених згідно з  Антикорупційною програмою внутрішніх розслідувань та перевірок;

            - повідомлень про конфлікт інтересів та про порушення вимог Антикорупційної   програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією.

            12) організовувати і проводити антикорупційну перевірку ділових партнерів РОВР у Рівненській області за умови, якщо вартість товарів та послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5         мільйона гривень;

            13) забезпечувати конфіденційність інформації та захист працівників, які    повідомили про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією;

            14) надавати начальнику, працівникам РОВР у Рівненській області роз'яснення та консультації, пов'язані із застосуванням Антикорупційної програми;

            15) забезпечувати інформування громадськості про здійснювані РОВР у Рівненській області заходи із запобігання корупції;

            16) брати участь у співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, неурядовими та/або      міжнародними організаціями з питань запобігання корупції;

            17) організовувати проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників РОВР  у Рівненській області з питань, пов'язаних із запобіганням корупції;

            18) брати участь у процедурах добору персоналу РОВР у Рівненській області;

            19) забезпечувати взаємодію і координацію між структурними підрозділами РОВР у Рівненській області щодо підготовки, забезпечення реалізації та контролю за         здійсненням заходів щодо реалізації Антикорупційної програми;

            20) здійснювати інші обов'язки, передбачені Законом, Антикорупційною    програмою, трудовим договором.

8. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань має право:

            1) отримувати від працівників, РОВР у Рівненській області письмові та усні пояснення з питань, що стосуються покладених на нього повноважень (у тому    числі під час проведення періодичної оцінки корупційних ризиків, антикорупційних перевірок ділових партнерів, перевірок, внутрішніх  розслідувань);

            2) отримувати від структурних підрозділів РОВР у Рівненській області інформацію та матеріали (завірені копії фінансових, бухгалтерських та юридичних документів,  внутрішню службову кореспонденцію) стосовно діяльності РОВР у Рівненській області, у тому числі документи, які стосуються проведення (або участі) закупівель   товарів, робіт або послуг, тощо.

            У разі необхідності Уповноваженому надається доступ до оригіналів документів, копії яких йому були передані. У випадках недоцільності виготовлення значної кількості копій документів Уповноваженому за рішенням керівника підрозділу     можуть передаватися оригінали відповідних документів, які підлягають поверненню ним протягом п'яти робочих днів з дати завершення проведення ним       заходу, для якого вони витребовувалися;

            3) отримувати проекти фінансових, організаційно-розпорядчих документів, договорів для проведення їх перевірки на предмет наявності корупційних ризиків;

            4) отримувати доступ до складських приміщень, виробничих приміщень РОВР у Рівненській області, проведення в них контрольних заходів;

            5) отримувати доступ до наявних в РОВР у Рівненській області електронних засобів зберігання і обробки даних та у разі необхідності вимагати оформлення    відповідних даних на засвідченому паперовому носії;

            6) залучати до виконання своїх функцій за згодою начальника працівників  РОВР у   Рівненській області;

            7) ініціювати направлення запитів до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності для  отримання від них інформації та матеріалів, пов'язаних з діяльністю РОВР у

            Рівненській області;

            8) ініціювати питання про притягнення працівників, начальника до відповідальності, у тому числі звільнення із займаних посад відповідно до          законодавства;

            9) звертатися до начальника з питань реалізації своїх повноважень та виконання   обов'язків згідно з положеннями Антикорупційної програми;

            10) здійснювати інші права, передбачені Законом, Антикорупційною програмою, трудовим договором та посадовою інструкцією.

                                               ІХ. Порядок звітування Уповноваженого

1. Уповноважений не рідше ніж один раз на рік в строки та у порядку, визначені начальником, готує звіт про результати виконання Антикорупційної програми (далі -Звіт).

2.  Звіт повинен включати інформацію щодо:

            1) стану виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою;

            2) результатів впровадження заходів, визначених Антикорупційною програмою;

            3) виявлених порушень вимог Закону, Антикорупційної програми та заходів, вжитих для усунення таких порушень;

            4) кількості та результатів проведених перевірок та внутрішніх розслідувань;

            5) фактів перешкоджання належному виконанню Уповноваженим своїх функцій,  встановлення для нього не обгрунтованих обмежень, випадків втручання у його діяльність з боку третіх осіб;

            6) наявних пропозицій і рекомендацій.

3. У разі необхідності зміст наданого Звіту додатково обговорюється Уповноваженим із начальником РОВР у Рівненській області.

4. Загальні результати виконання Антикорупційної програми, зазначені у підпунктах 1, 2 пункту 2 цього розділу Антикорупційної програми, розміщуються у загальному відкритому доступі на веб-сайті РОВР у Рівненській області.

                                   Х. Порядок здійснення нагляду, контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів

1. Уповноважений здійснює нагляд і постійний контроль за дотриманням працівниками, начальником РОВР у Рівненській області Антикорупційної програми.

2. Нагляд і контроль за дотриманням Антикорупційної програми здійснюються Уповноваженим у таких формах:

            1) розгляд і реагування на повідомлення про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов "язаних з корупцією правопорушень;

            2) здійснення планових та позапланових перевірок діяльності працівників РОВР у  Рівненській області щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми;

            3) проведення експертизи організаційно-розпорядчих, юридичних, виробничих та фінансових документів, а також їх проектів.

3. Якщо під час здійснення нагляду або контролю за дотримання Антикорупційної програми Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед начальником питання проведення внутрішнього розслідування.

4.  Уповноважений забезпечує організацію здійснення оцінки результатів впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою.

            ХІ. Умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками про факти порушень антикорупційних вимог

1.  Працівникам РОВР у Рівненській області гарантується конфіденційність їх повідомлень начальнику або Уповноваженому про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень в діяльності інших працівників РОВР у Рівненській області та повідомлень про факти підбурення працівників РОВР у Рівненській області до вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень.

2.  Повідомлення про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, а також повідомлення про факти підбурення працівників РОВР у Рівненській області до вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень можуть бути здійснені в усній чи письмовій формі, за допомогою каналів зв'язку, визначених у Антикорупційній програмі.

            Повідомлення також можуть здійснюватися працівниками та посадовими особами ділових партнерів РОВР у Рівненській області.

            Начальник забезпечує цілодобову роботу вказаних каналів зв'язку та їхній захист від зовнішнього втручання і витоку інформації.

3.  Подання завідомо неправдивих повідомлень не допускається.

4.  Повідомлення працівників РОВР у Рівненській області про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень можуть бути анонімними.

            Анонімне повідомлення про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень може бути розглянуто лише у випадку, коли наведена у ньому інформація стосується конкретного працівника РОВР у Рівненській області або ділових партнерів РОВР у Рівненській області та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

5. Перевірку інформації, викладеної  в повідомленні, здійснює Уповноважений, а якщо повідомлення стосується дій самого Уповноваженого-працівник, визначений начальником.

6.  Будь-які дані, що дають можливість ідентифікувати особу, яка повідомила Уповноваженого про факти підбурення до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення або про виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення працівниками чи іншими особами корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, належать до конфіденційної інформації та охороняються згідно з законом.

            Уповноважений та особи, залучені ним до перевірки викладеної у повідомленні інформації, не в праві її розголошувати.

XII. Процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення

1. Начальник та/або Уповноважений в межах своїх  повноважень забезпечують умови для захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні та протидії корупції в РОВР у Рівненській області.

2. Інформація про працівника, який повідомив про ознаки порушення вимог Антикорупційної програми, виявлення ознак корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення (далі - викривач), не може бути розголошена, крім випадків, встановлених законом.

3.  Викривача не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівництва іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв'язку з повідомленням ним про порушення вимог антикорупційного законодавства та/або  вимог Антикорупційної програми.

4.  У разі витоку конфіденційної інформації про викривача начальник РОВР у Рівненській області, Уповноважений за заявою такого працівника або за вчасною ініціативою повинен невідкладно вжити всіх заходів для уникнення настання негативних наслідків для з викривача, пов'язаних з таким розголошенням.

5. Заходи для захисту викривача визначаються начальником спільно з Уповноваженим і впроваджуються за умови письмової згоди працівника.

ХII. Врегулювання конфлікту інтересів в діяльності працівників РОВР у Рівненській області

1. Працівники РОВР у Рівненській області зобов'язані не пізніше наступного робочого дня з дати, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, письмово повідомляти про це свого безпосереднього керівника, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів та вжити заходів щодо врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів.

            У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у керівника РОВР у Рівненській області він письмово повідомляє про це Уповноваженого.

            У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у Уповноваженого він письмово повідомляє про це керівника.

2. Безпосередній керівник особи протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення про спосіб врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє працівника.

            Безпосередній керівник, якому стало відомо про конфлікт інтересів у підлеглого йому працівника, зобов'язаний вжити передбачених законом заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (у тому числі у разі самостійного виявлення наявного конфлікту інтересів у підлеглої йому особи без здійснення нею відповідного повідомлення 3.  Врегулювання конфлікту інтересів здійснюється за допомогою одного з

нижченаведених заходів:

            1) усунення працівника від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення           чи участі в його прийнятті;

            2) встановлення додаткового контролю за виконанням працівником відповідного            завдання, вчиненням ним певних дій чи прийняття рішень;

            3) обмеження у доступі працівника до певної інформації;

            4) перегляду обсягу функціональних обов'язків працівника;

            5) переведення працівника на іншу посаду;

            6) звільнення працівника.

            Порядок застосування заходів врегулювання конфлікту інтересів та його особливості для різних категорій працівників РОВР у Рівненській області встановлюються Уповноваженим.

4.  Працівники РОВР у Рівненській області можуть самостійно вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтвердних документів безпосередньому керівнику та Уповноваженому. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

XIV. Порядок надання працівникам роз'яснень та консультацій Уповноваженим

1.  При наявності з питань щодо 9 тлумачення окремих положень Антикорупційної програми начальник, працівники РОВР у Рівненській області можуть звернутися до Уповноваженого за отриманням усного чи письмового роз'яснення.

2. Суть звернення щодо надання роз'яснення чи консультації викладається безпосередньо Уповноваженому шляхом направлення на його ім'я службової записки чи надіслання на його електронну адресу письмового звернення у довільній формі.

3. Уповноважений надає усне роз'яснення під час особистого прийому або у письмовій формі - не пізніше, ніж протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту.

            Уповноважений може продовжити строк розгляду звернення, але не більше ніж на п'ятнадцять робочих днів, про що письмово інформує особу, яка звернулась за роз'ясненням.

4. Якщо під час надання роз'яснення Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед керівником питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом ХV Антикорупційної програми.

ХV. Порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання та виявлення корупції в РОВР у Рівненській області

1.  Підвищення кваліфікації працівників РОВР у Рівненській області у сфері запобігання та виявлення корупції здійснюється з метою надання базових знань з питань антикорупційного законодавства, підвищення рівня виконання вимог Антикорупційної програми, формування антикорупційної культури, а також виховання нетерпимості до корупції.

2. Підвищення кваліфікації повинно передбачати як заходи для всіх працівників РОВР у Рівненській області, так і окремі заходи для начальника РОВР у Рівненській області.

            Тематика та форма заходів (семінари, лекції, практикуми, тренінги, вебінари тощо) із підвищення кваліфікації визначаються Уповноваженим з урахуванням:

            1) пропозицій начальника, керівників структурних підрозділів;

            2) результатів оцінки впровадження заходів Антикорупційної програми;

            3) результатів періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності РОВР у           Рівненській області;

            4) результатів внутрішніх розслідувань;

            5) звіту Уповноваженого.

3. У темах навчальних заходів особлива увага приділена питанням доброчесності як невід'ємної складової діяльності працівників, несвоєчасності подання декларацій, зазначення недостовірних відомостей у деклараціях, етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом.

4. Облік проведених заходів із підвищення кваліфікації у сфері запобігання та виявлення корупції, а також облік присутніх на заходах здійснюється Уповноваженим.

ХVІ. Застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення Антикорупційної програми

1. У разі наявності інформації, що свідчить про ознаки порушення працівниками вимог Антикорупційної програми, здійснюються такі заходи:

            1) призначається внутрішнє розслідування з метою підтвердження чи спростування  інформації про ймовірне порушення;

            2) за наявності достатніх підстав за з результатами внутрішнього розслідування     начальник накладає дисциплінарне стягнення відповідно до закону.

2. Дисциплінарні стягнення накладаються начальником на працівників РОВР у Рівненській області відповідно до норм законодавства про працю.

ХVII. Порядок проведення внутрішніх розслідувань

1. У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення Антикорупційної програми працівником РОВР у Рівненській області або ознак вчинення працівником РОВР у Рівненській області корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень Уповноважений повідомляє про це начальника, який вживає необхідних заходів.

            У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми начальником або ознак вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення Уповноважений повідомляє про це Держводагентство України, яке вживає необхідних заходів.

            У разі надходження повідомлення або виявлення фактів про вчинення Уповноваженим корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми начальник повідомляє про це Держводагентство України і вживає необхідних заходів.

2. За умов, передбачених пунктом 1 цього розділу, Держводагентство, начальник зобов'язані вжити таких заходів:

            1) протягом трьох робочих днів ініціювати проведення внутрішнього розслідування        з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення  Антикорупційної програми або корупційне чи пов'язане з корупцією       правопорушення;

            2) за результатами проведення внутрішнього розслідування застосувати      дисциплінарне стягнення до винних осіб, якщо для цього є підстави;

            3) за результатами внутрішнього розслідування визначити способи усунення  причин і наслідків порушення, якщо таке мало місце, а також забезпечити заходи щодо запобігання таким діям у майбутньому;

            4) у разі виявлення ознак корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, за вчинення якого передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність, негайно інформувати про це спеціально уповноважених суб'єктів       у сфері протидії корупції.

3. Внутрішнє розслідування проводиться лише у випадках, коли надана або виявлена інформація стосується конкретних осіб та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

            Внутрішнє розслідування призначається начальником і здійснюється комісією. Порядок проведення внутрішніх розслідувань, які здійснюються відповідно до Антикорупційної програми, затверджується начальником.

            До складу комісії обов'язково включається Уповноважений, за винятком випадків, коли розслідування призначається за наслідками виявлення фактів чи отримання інформації про вчинення Уповноваженим корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної

            Строк проведення розслідування не повинен перевищувати тридцяти днів.

            Матеріали проведених внутрішніх розслідувань зберігаються в архіві Уповноваженого не менше 5 років.

            У разі якщо за результатами внутрішнього розслідування на Уповноваженого накладається дисциплінарне стягнення, про це письмово повідомляється Національне агентство з питань запобігання корупції у дводенний строк з дати його накладення.

 

ХVIII. Порядок внесення змін до Антикорупційної програми РОВР у Рівненській області

1. Антикорупційна програма переглядається в таких випадках:

            - за результатами проведеного моніторингу виконання Антикорупційної програми          (у разі потреби);

            - встановлення за результатами проведеної оцінки виконання Антикорупційної    програми неефективності передбачених нею заходів;

            - виявлення нових корупційних ризиків у діяльності;

            - внесення змін до антикорупційного законодавства внаслідок зміни законодавства;

            Антикорупційна програма може бути переглянута й з інших підстав за пропозицією будь-якого працівника РОВР у Рівненській області. Такі пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми подаються Уповноваженому.

2. Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми доводиться до відома усіх працівників РОВР у Рівненській області та розміщується на офіційному веб-сайті.

Наші контакти

 м.Рівне, вул.Кавказька 7

 (0362) 63-36-43

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 (0362) 62-09-76

 http://rivnevodres.gov.ua

 
Scroll to top