Регіональний офіс водних
ресурсів у Рівненській області

З метою визначення чинників корупційних ризиків у діяльності/бездіяльності посадових осіб органу влади, що можуть сприяти скоєнню ними корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, умов та причин, що заохочують (стимулюють), викликають або дозволяють скоєння посадовою особою при виконанні нею функцій держави, які можуть призвести до вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією у РОВР у Рівненській областіР створено Комісію з проведення оцінки корупційних ризиків (далі – Комісія).

Комісією, відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 2 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848 ідентифіковано корупційні ризики в діяльності РОВР у Рівненській області, здійснено опис та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.

При ідентифікації корупційних ризиків у діяльності РОВР у Рівненській області здійснювалися вивчення та аналіз організаційної структури РОВР у Рівненській області, положень про структурні підрозділи, системи внутрішнього контролю, управління персоналом, проведення процедур закупівель, дотримання вимог, обмежень, заборон, установлених Законом України «Про запобігання корупції», інші питання, що виникають у результаті діяльності.

Джерелами отримання інформації для ідентифікації корупційних ризиків були нормативно-правові акти, положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників.

Під час ідентифікації корупційних ризиків у РОВР у Рівненській області визначалися його вразливі до ризиків сфери діяльності, окремі функції та завдання, конкретні напрями діяльності структурних підрозділів під час виконання ними функцій та завдань.

Ураховуючи вимоги Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності РОВР у Рівненській області чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток 1).

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Додаток 1

до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності

РОВР у Рівненській області

Ідентифікований корупційний ризик

Чинники  корупційного ризику

Можливі наслідки корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення

Заходи щодо усунення корупційного ризику

1.Можливе використання

матеріальних цінностей не за призначенням або в завищених обсягах

Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов’язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю

Отримання/надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрата матеріальних цінностей, нанесення збитків (матеріальної шкоди), настання кримінальної, дисциплінарної та/або цивільно-правової відповідальності, погіршення іміджу РОВР у Рівненській області

Передбачена в посадових інструкціях відповідальність осіб.

Укладання договорів про повну майнову відповідальність

2.Можливе безпідставне списання матеріальних цінностей

Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов’язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю

Отримання/надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрата матеріальних цінностей, нанесення збитків (матеріальної шкоди), настання кримінальної, дисциплінарної та/або цивільно-правової відповідальності, погіршення іміджу РОВР у Рівненській області

Списання необоротних активів на підставі довідки про непридатність.

Складання техніко-економічного обґрунтування при списанні.

3. Можливе завищення потреби в матеріальних ресурсах

Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, відсутність належної системи контролю

Отримання/надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрата матеріальних ресурсів, погіршення іміджу РОВР у Рівненській області

Проведення інвентаризації

матеріальних цінностей. Встановлення при інвентаризації фактів не використовуваних матеріалів

4. Ймовірність витоку службової інформації, отриманої під час виконання посадових обов’язків

Наявність у працівників особистого майнового (немайнового) інтересу

Можливі фінансові втрати. Втрата репутації.

Вчинення корупційного правопорушення

Передбачена в посадових інструкціях відповідальність осіб.

5.Необгрунтований розподіл фінансових показників під час їх планування

Затвердження обсягів фінансування водогосподарським організаціям без наявності необхідних розрахунків (обґрунтувань) потреби у зазначених ресурсах

Неефективне використання коштів державного бюджету

Надання розрахунків в ДВА

6.Необгрунтоване внесення змін до штатного розпису та кошторису

Затвердження штатних розписів організацій та установ, з фондом заробітної плати, який не відповідає асигнуванням, затвердженим кошторисами

Неефективне використання коштів державного бюджету

Надання пропозицій в ДВА на затвердження

7. Виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів у члена тендерного комітету

Особиста недоброчесність, виникнення конфлікту інтересів, зловживання службовим становищем

Притягнення осіб до відповідальності; втрата репутації

Передбачена в посадових інструкціях відповідальність осіб.

Періодичне ознайомлення з ЗУ «Про запобігання корупції»

8. Формування заявки на потребу та вимогу тендерної документації із дискримінаційними вимогами, оголошення закупівлі із завищеною вартістю

Зловживання повноваженнями членів тендерного комітету, формальний підхід членів тендерного комітету до роботи у комітеті, відсутність відповідальності за неналежне виконання своїх обов’язків членами тендерного комітету, завищення очікуваної вартості

Можливі фінансові втрати, притягнення винних осіб до відповідальності, втрата репутації

Періодичне ознайомлення з ЗУ «Про запобігання корупції»

9. Відсутність врегульованої процедури щодо обробки повідомлень про корупцію

Відсутність врегульованої процедури обробки повідомлень про корупцію

Притягнення винних осіб до відповідальності, втрата репутації

Періодичне ознайомлення з ЗУ «Про запобігання корупції»

Реєстрація звернень в журналі.

10. Недосконала процедура діяльності уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у підпорядкованих РОВР у Рівненській області організаціях

Недотримання уповноваженими особами з питань запобігання корупції водогосподарських організацій вимог антикорупційного законодавства, посадової інструкції

Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного  з корупцією

Забезпечення звітування підвідомчих організацій

11. Відсутність системи погодження та моніторингу антикорупційних програм у підпорядкованих РОВР у Рівненській області організаціях

Неможливість виявлення корупціогенних чинників при прийнятті антикорупційних програм підвідомчих організацій, прийняття антикорупційних програм з недоліками

Можливе прийняття антикорупційних програм з наявними корупціогенними чинниками, що дає можливість учинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення

Проведення періодичних перевірок

12.Неврегульованість процедури роботи уповноваженим з питань запобігання корупції РОВР у Рівненській області з викривачами про можливі корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, які надходять на електронну адресу

Відсутність законодавчо закріплених норм щодо роботи з викривачами

Притягнення відповідальних осіб до відповідальності, втрата репутації

Передбачення відповідної процедури в антикорупційні програмі

13. Ймовірність отримання подарунків, що перевищують граничний розмір, передбачений законодавством

Приватний інтерес

Недотримання вимог та обмежень, передбачених антикорупційним законодавством, вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, фінансові та майнові втрати

Періодичне ознайомлення з ЗУ «Про запобігання корупції»

14.  Виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів при здійсненні контролю за реалізацією заходів із запобігання та виявлення корупції в РОВР у Рівненській області

Недоброчесність посадових осіб, виникнення конфлікту інтересів, зловживання службовим становищем

Порушення Правил етичної поведінки посадових осіб, учинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення

Періодичне ознайомлення з ЗУ «Про запобігання корупції»

15.Недоброчесність посадових осіб щодо повідомлення про потенційний чи реальний конфлікт інтересів при вирішені питань призначення на вакантні посади

Низькі знання працівниками вимог антикорупційного законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Прорахунки з питань запобігання корупції щодо виявлення конфлікту інтересів та вжиття відповідних заходів реагування

Притягнення відповідальних осіб до відповідальності, втрата репутації

Періодичне ознайомлення з ЗУ «Про запобігання корупції»

16.Недоброчесність посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян

Невиконання посадовими особами вимог ЗУ «Про звернення громадян» та «Про доступ до публічної інформації». Необ’єктивне та упереджене ставлення осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян виявляється в недосконалій процедурі опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян

Корупційне  або пов’язане з корупцією правопорушення.

Втрата репутації

Періодичне ознайомлення з ЗУ «Про запобігання корупції»

Реєстрація звернень журналі.

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Наші контакти

 м.Рівне, вул.Кавказька 7

 (0362) 63-36-43

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 (0362) 62-09-76

 http://rivnevodres.gov.ua

 
Scroll to top